Soojussõlmede ehitamise kord

SOOJUSSÕLMEDE EHITAMISE KORD

Soojussõlme dokumentatsioon ja vastuvõtu protseduur

1. Tehnilised tingimused. Tehnilised tingimused väljastab AS Rakvere Soojus tarbija või sõlme paigaldaja avalduse alusel.

2. Soojussõlme projekteerimine. Aktsepteeritakse litsentseeritud projektorganisatsiooni koostatud soojussõlmede projekte. Paigaldatava sõlme projekt ( ühendusskeemid ) kooskõlastatakse enne paigalduse algust AS Rakvere Soojus soojusinspektoriga, kes on kohustatud veenduma paigaldatavate seadmete ja nende ühendusskeemide õigsuses ja vastavuses soojusvõrgu ekspluateerimise parameetritega.

3. Kasutuselevõtu kontroll. Kasutuselevõtu kontrolli eest vastutab soojusinspektor või tema poolt määratud isik. Kasutuselevõtu kontrolli käigus järgitakse EJKÜ soojussõlmede paigalduse eeskirja punkte 11.4.2. kuni 11.4.5. Enne surveproovi teostamist veendutakse montaaži vastavuses projektile ning heale ehitustavale, samuti installeeritud seadmete andmete vastavuses projektile. Kasutuselevõtu kontrolli käigus käigus kontrollitakse kõigi akti vormil ( Lisa 1 ) esitatud nõuete täitmist. Peale kasutuselevõtu teostamist vormistatakse kohapeal kasutuskontrolli akt, mis allkirjastatakse AS Rakvere Soojus ja paigaldaja esindaja poolt. Peale kasutuselevõtu kontrolli peab olema soojusenergia arvesti plommitud.

4. Soojussõlme vastuvõtt ( lõppkontroll ). Lõppkontrolli eest vastutab soojusinspektor või tema poolt määratud isik. Soojussõlm võetakse vastu peale sõlme töökatsetusi ja teostatud tööde lõppülevaatust. Lähtuda EJKÜ soovitustest punkt 11.4.6. Lõppkontrolli ajaks peavad olema kõik tööd lõpetatud ja soojussõlm täielikult häälestatud, koostatud ja AS-le Rakvere Soojus üle antud soojussõlme pass, samuti peaksid olema teostatud sõlme töökatsetused. Suvel paigaldatud sõlmede töökatsetused teostatakse peale kütteperioodi algust. peale eelpool loetletud tingimuste täitmist koostatakse lõppkontrolli teostamise kohta akt ( Lisa 2 ), mis allkirjastatakse soojussõlme ehitaja ja AS Rakvere Soojus soojusinspektori või tema poolt määratud isiku poolt.

Muud protseduuri reeglid:

1. Soojusvõrgu sulgemisi on lubatud teostada vaid AS Rakvere Soojus personalil pärast seda kui AS Rakvere Soojus esindajaga on kirjalikult kooskõlastatud paigaldatava soojussõlme spetsifikatsioon ja paigalduse detailid.

2. Elektritööd peavad toimuma vastavat luba omavate töövõtjate poolt vastavalt kehtivale korrale. AS Rakvere Soojus poolt paigaldatavate sõlmede toite peab tagama maja valdaja.

3. Lähtuvalt EJKÜ soovitustest ei või soojusvahetist võrku tagastuva soojuskandja temperatuur olla üle 5 kraadi kõrgem kui hoone küttesüsteemist tagastuv temperatuur.

4. Soojussõlme ja soojusvõrgu vaheliste torustike keevitusi võivadteostada vaid vastavaid litsentse omavad firmad ja vastavat tunnistust omavad keevitajad.

Soojussõlme pass

Paigaldatud soojussõlme pass peab sisaldama vähemalt järgmisi dokumente:

  1. Tehnilised tingimused (koopia)
  2. Seadmete valiku arvutused
  3. Seadmete spetsifikatsioon
  4. Sõlme põhimõtteskeem
  5. Aktid survestamise, kasutuskontrolli ja lõppkontrolli kohta, samuti sõlme katsetuste protokollid
  6. Info paigaldaja, tema litsentside/tegevuslubade kohta, garantii tingimuste kohta
  7. Elektriseadmete projekt, elektritööde teostamise load
  8. Kasutuse – hoolduse load

Soojussõlme käikuandmisel on soovitatav teostada soojussõlme omanikule ekspluateerimiskoolitus.